X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF

Jadwiga Pietraszewska,
Stanowisko

Prodziekan ds. Studenckich

Studiowała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku biologia ze specjalnością antropologia.  W roku 1988 podjęła pracę w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Zakładzie Antropologii. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego.  W 2014 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Fizycznej. Na uczelni pełniła m.in. funkcję członka uczelnianej komisji jakości kształcenia,  redaktora naczelnego czasopisma „Human Movement”, rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów. Kierunki jej działalności naukowej koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień ontogenetycznych: ocena rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci i młodzieży, selekcja morfologiczna w sporcie oraz wpływ treningu sportowego na organizm zawodnika. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji, w tym 2 książek: „Zróżnicowanie morfologiczne zawodników różnych dyscyplin sportowych oraz „Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat. Wyniki wrocławskich badań longitudinalnych wiejskich populacji”. Była wykonawcą 3 grantów Komitetu Badań Naukowych (1991– 1997) i grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rozwój sportu akademickiego” (2011–2014). Brała udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu antropologii i kultury fizycznej. W 2014 roku odbyła staż w Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture, Department of Natural Sciences in Kinanthropology. Od 1988 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.