X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 15 - 06 Dr Piotr Kunysz powołany na członka Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Dr Piotr Kunysz powołany na członka Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Pan dr Piotr Kunysz został powołany na członka Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej Zarządzeniem nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej.

W ramach zadań Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej ma zajmować się:

 1. opiniowaniem wniosków o ustanowienie kwalifikacji z obszaru sportu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym w szczególności:
  • proponowaniem kandydatów na specjalistów do oceny społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia danej kwalifikacji,
  • merytoryczną oceną danego wniosku w zakresie proponowanych dla danej kwalifikacji zestawów uczenia się, wraz z przedstawieniem rekomendacji dla ministra w zakresie włączenia lub nie danej kwalifikacji do ZSK,
  • proponowaniem kandydatów na ekspertów do zespołu mającego zaproponować poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla danej kwalifikacji oraz zaopiniowanie raportu z prac tego zespołu;
 2. opiniowaniem wniosków o ustanowienie instytucji certyfikującej dla danej kwalifikacji funkcjonującej w ramach ZSK, w szczególności w zakresie spełniania przez zgłoszoną kadrę egzaminacyjną wymogów merytorycznych określonych w obwieszczeniu o ustanowieniu danej kwalifikacji;
 3. opracowywaniem propozycji i opiniowanie kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie;
 4. opiniowaniem działań dostosowujących kształcenie kadr do standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji;
 5. inicjowaniem działań w zakresie doskonalenia systemu kształcenia kadr kultury fizycznej.