X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 29 - 05 Sprzedaż nieruchomości gruntowej ZAMECZEK przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ZAMECZEK przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem znajdującej się przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu.

Przedmiotem negocjacji jest nieruchomość – grunt o łącznej powierzchni 1,0639 ha zabudowany budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek wybudowany został w 1910 r., powierzchnia całkowita budynku to 2.430,15 m2, może być wykorzystany na usługi. Nieruchomość jest oznaczona jako dwie działki o nr ew. 5/1 i 5/2 AM-5 obręb 0004 Dąbie i jest częścią nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8.

 Cena minimalna netto:        6.950.000,00 zł

Do negocjacji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją, wpłacą zaliczkę w wysokości 350.000,00 (w pieniądzu) i złożą pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach (zgłoszenie stanowi załącznik do dokumentacji). Zaliczka powinno być wpłacona na rachunek AWF Wrocław nr 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14.00. Za datę wpłacenia zaliczki uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w negocjacjach winno być złożone do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14.00  w Sekretariacie Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 –Wielofunkcyjna Hala Sportowa pok. 61.

Zainteresowani udziałem w negocjacjach są zobowiązani do zapoznania się dokumentacją obiektu, która jest do wglądu  w Dziale Eksploatacji Obiektów AWF we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub do pobrania na stronie internetowej www.awf.wroc.pl

Negocjacje odbędą się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 13.00 w pok. 61 Wielofunkcyjnej Hali Sportowej, znajdującej się w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego, Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dopuszcza współpracę z pośrednikami sprzedaży nieruchomości na zasadach opisanych „Warunkach udziału w negocjacjach”.

Akademia może odwołać negocjacje w każdym czasie z ważnych powodów, których nie można było przewidzieć w momencie ich ogłoszenia, informując o tym niezwłocznie zainteresowanych udziałem w negocjacjach.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1842, z późn. zm) zbycie nieruchomości jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości .

W Dziale III Księgi Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8 wpisane jest prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać  Dziale Eksploatacji Obiektów AWF we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub kierować na adres email: dzial.eksploatacji@awf.wroc.pl, tel. 71 347 32 79.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki udziału w negocjacjach
  3. Zgłoszenie udziału w negocjacjach

Dokumenty dla pośredników sprzedaży nieruchomości:

  1. Wzór umowy pośrednictwa
  2. Zgłoszenie_udzialu_klienta