X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Aktualności

Data 01 - 03 Przetarg na sprzedaż nieruchomości "Zameczek" przy ul. Rzeźbiarskiej we Wrocławiu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

„Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem znajdującej się przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość – grunt o łącznej powierzchni 1,0639 ha zabudowany budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek wybudowany został w 1910 r., powierzchnia całkowita budynku to 2.430,15 m2, może być wykorzystany na usługi. Nieruchomość jest oznaczona jako dwie działki o nr ew. 5/1 i 5/2 AM-5 obręb 0004 Dąbie i jest częścią nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8.

Cena wywoławcza netto:        6.950.000,00 zł

Wadium:                                  350.000,00 zł

Minimalne postąpienie:                50.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w pieniądzu) i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik dokumentacji). Wadium powinno być wpłacone na rachunek AWF Wrocław nr 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 do dnia 08.05.2017r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

„Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem znajdującej się przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość – grunt o łącznej powierzchni 1,0639 ha zabudowany budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek wybudowany został w 1910 r., powierzchnia całkowita budynku to 2.430,15 m2, może być wykorzystany na usługi. Nieruchomość jest oznaczona jako dwie działki o nr ew. 5/1 i 5/2 AM-5 obręb 0004 Dąbie i jest częścią nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8.

Cena wywoławcza netto:        6.950.000,00 zł

Wadium:                                       350.000,00 zł

Minimalne postąpienie:               50.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w pieniądzu) i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik dokumentacji). Wadium powinno być wpłacone na rachunek AWF Wrocław nr 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 do dnia 08.05.2017r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 08.05.2017 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 –Wielofunkcyjna Hala Sportowa pok. 61.

Przystępujący do przetargu są obowiązaniu do zapoznania się dokumentacją przetargową, która jest do wglądu  w Dziale Eksploatacji Obiektów AWF we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub do pobrania na stronie internetowej www.awf.wroc.pl w zakładce „aktualności”.

 Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. o godz. 12.00

w sali nr 33

Wielofunkcyjnej Hali Sportowej,

znajdującej się w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego,

Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej wpłacić na konto Akademii całkowitą cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu, powiększoną o należny podatek VAT i pomniejszoną o wpłacone wadium. Niewpłacenie tej kwoty w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Termin zapłaty zostanie ustalony w przedwstępnej umowie sprzedaży. Za datę wpłacenia wymaganej należności uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Akademii.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości.

Akademia może odwołać ogłoszony przetarg w każdym czasie z ważnych powodów, których nie można było przewidzieć w momencie ogłaszania przetargu, informując o tym niezwłocznie zainteresowanych udziałem w przetargu.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1842, z późn. zm) zbycie nieruchomości jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać  Dziale Eksploatacji Obiektów AWF we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub kierować na adres e-mail: dzial.eksploatacji@awf.wroc.pl, tel. 71 347 32 79.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu”.