X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Oferty pracy

Data 13 - 09 Otwarty konkurs na stanowisko

DZIEKAN
Wydziału Wychowania Fizycznego
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
asystenta w wymiarze 1,0 etatu
w Katedrze Turystyki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.
zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Kandydat powinien posiadać wiedzę i dokonania w następujących obszarach naukowych:
1. ekonomia, w tym analizowanie i ocena ekonomicznej efektywności nowych projektów w
turystyce;
2. zarządzanie, w tym w szczególności zarządzanie w turystyce, marketing, organizacja
przedsięwzięć turystycznych, kierowanie zespołami.
Oczekiwania:
Kandydat powinien posiadać doświadczenia w następujących zakresach:
1. dydaktyki akademickiej, w szczególności: w prowadzeniu zajęć ćwiczeniowych, seminariów,
wykładów specjalistycznych;
2. prowadzenia badań naukowych;
3. opracowywania i prezentacji dokonań naukowych w formie artykułów, referatów, itp.,
4. praktycznego uczestniczenia w zarządzaniu organizacjami turystycznymi.
Wymogi formalne:
Kandydat powinien posiadać:
1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
2. dorobek naukowy wyrażony w postaci publikacji, o łącznej liczbie ponad 30 punktów MNiSW;
3. doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem, w szczególności w organizacjach
turystycznych.
Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem
pracy.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. zgłoszenie udziału w konkursie (do Dziekana)
2. życiorys
3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek
publikacyjny
5. oświadczenie zgodne z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.).
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala
Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 27.09.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r.