X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Oferty pracy

Data 08 - 09 Otwarty konkurs na stanowisko

KIEROWNIK Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko instruktora w wymiarze 1,0 etatu
w Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.
zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Tytuł zawodowy magistra wychowana fizycznego
2. Uprawnienia trenera II klasy koszykówki i instruktorskie ćwiczeń siłowych i nordic walking
3. Doświadczenie (minimum 5-cio letnie):
- w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego ze studentami,
- w prowadzeniu treningów sekcji koszykówki oraz przygotowania zespołu do
współzawodnictwa sportowego,
- w organizacji zawodów sportowych,
- zawodnicze w koszykówce.
4. Wysoka sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka
5. Pożądana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz obsługi komputera na
poziomie podstawowym.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. zgłoszenie udziału w konkursie (adresowane do Rektora)
2. życiorys
3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek
publikacyjny
5. oświadczenie zgodne z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.).
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala
Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 22.09.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wrześniu 2017 r.