X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Wydawnictwo

Wydawnictwo AWF:

Czasopisma:


Nowości wydawnicze

Jolanta Barbara Jabłonkowska, Backpackerzy polscy a zagraniczni Wieloaspektowe studium porównawcze
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 125, 2017)

Celem całego przedsięwzięcia badawczego było sportretowanie współczesnego backpackera polskiego i zagranicznego przez scharakteryzowanie jego wielowymiarowej podmiotowości oraz opisanie stosowanych przez niego praktyk podróżniczych. Opis wybranego środowiska ludzi skupionych wokół backpackingu ujęto zatem w trzech zasadniczych aspektach. Po pierwsze – w zakresie socjodemograficznym, po drugie – w zakresie świadomościowym (kluczowym wątkiem badawczym uczyniono refleksję nad aksjonormatywnymi elementami, które zawierają się w tożsamościowych narracjach backpackerów) i po trzecie – w aspekcie praktyk podróżniczych skoncentrowano się na scharakteryzowaniu sposobów i form organizacji podróży przez backpackerów jako specyficznej kategorii ruchu turystycznego.

Agnieszka Chwałczyńska, Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku  jako nowe narzędzie oceny masy ciała
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 124, 2017)

Jednym z najpoważniejszych problemów XXI wieku jest nieprawidłowa masa ciała człowieka. Według niektórych autorów problem ten może dotyczyć nawet 90% ludności. Dotychczas stosowane metody oceny masy ciała są niesatysfakcjonujące, gdyż opierają się przede wszystkim na wartościach wysokości i masy ciała. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie wskaźnika pozwalającego na ocenę masy ciała kobiet w zależności od wieku badanej, występowania nieprawidłowości masy ciała  i możliwości określenia skuteczności zajęć z zakresu aktywności fizycznej w procesie terapeutycznym lub profilaktycznym zmierzającym do poprawy komponent składu ciała. Do opracowania wskaźnika uwzględniającego zawartość masy tkanki tłuszczowej i masy tkanki beztłuszczowej niezbędna była ocena segmentowego składu ciała kobiet w zależności od wieku oraz wskaźnika BMI.

Bartosz Bolach, Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 123, 2017).

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest bardzo szerokie, ponieważ nie jest to choroba, tylko stan, który trwa przez całe życie. Niepełnosprawność intelektualna, oprócz sfery umysłowej, obejmuje również sfery rozwoju emocji, uspołecznienia i sprawności fizycznej. Jest to stan, który dzięki różnym zabiegom można poprawiać, ale którego nie da się wyeliminować. Jego poprawę można uzyskać przez stosowanie różnych bodźców. Jednym z nich jest systematyczna aktywność ruchowa, która pozwala podnieść poziom sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz skorygować postawę ciała. Przekłada się to na funkcjonowanie społeczne i wpływa korzystnie na adaptację w środowisku.
Celem podjętych badań było, po pierwsze, określenie poziomu sprawności fizycznej oraz rodzaju postawy ciała dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (9–15 lat), po drugie, ocena programów wychowania fizycznego w wybranych szkołach specjalnych dolnośląskich i szkołach specjalnych w kraju południowoczeskim (Jihočeský kraj) z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych uczących się w tych szkołach dzieci.

bartosz_bolach.jpg

Teresa Sławińskia-Ochla, Jarosław Fugiel, Paweł Posłuszny, Kamila Czajka, Motoryczność człowieka (Wydawnictwo MedPharm Polska, 2017)

Praktyczny podręcznik, kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, który przekazuje cenne informacje w sposób przystępny dla odbiorcy. Książka napisana jest przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalistów z zakresu antropomotoryki, anatomii funkcjonalnej, fizjoterapii. Są oni także byłymi sportowcami, a obecnie trenerami i instruktorami z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Treści zamieszczone w podręczniku przydatne będą zarówno amatorom aktywnego stylu życia jak i profesjonalistom. Kierowane są zatem do nauczycieli, trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami motoryczności człowieka w sporcie i rekreacji ruchowej. Doskonale posłuży studentom Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiującym nauki biologiczne i dziedziny wykorzystujące wiadomości z zakresu motoryczności człowieka. Treść wzbogacona o najnowsze wyniki badań obejmuje zagadnienia teorii motoryczności, aktywności i sprawności fizycznej, składu ciała, dietetyki oraz testowania sprawności fizycznej i motorycznej.

motorycznosc_czlowieka.jpg

Lucyna Górska-Kłęk, ABC Zielonej opieki (Biblioteka Nestora, 2016)

Ukazała się nowa ksiązka pt. „ABC ZIELONEJ OPIEKI” z serii „Biblioteka Nestora”  autorstwa dr Lucyna Górskiej – Kłęk  z Zakładu Biologii Człowieka AWF Wrocław. Publikacja stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi korzyści płynących z kontaktu z przyrodą i rozwiązań dostępnych w ramach „zielonej opieki”. Zawarto w niej szereg wskazówek i porad, w jaki sposób planować i wdrażać koncepcje zagospodarowania terenów zielonych (w tym terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu), tak żeby służyły poprawie zdrowia. Omówiono m.in. ogrody o funkcjach terapeutycznych wraz z przykładami, gatunki roślin wykorzystywane w hortiterapii, znaczenie roślin w pomieszczeniach, gospodarstwa „opiekuńcze”.  Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - seniorów i ich rodzin, ale również do kadr służb społecznych m.in. fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy, architektów, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, opiekunów.
Publikacja została sfinansowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w nakładzie 5 tys egzemplarzy.

klek_abc_zielonej_opieki.jpg

Agnieszka Jastrzębska, Zależność reakcji fizjologicznej od rytmu i obciążenia w pracy na cykloergometrze u osób nietrenujących (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 119, 2016)

Celem pracy jest ocena wpływu rytmu pedałowania w pracy na cykloergometrze rowerowym na wielkość reakcji fizjologicznej oraz określenie poziomu  regulacji czynności krążeniowo-oddechowych podczas wysiłków submaksymalnych, lekkich i umiarkowanych, wykonywanych bez obciążenia zewnętrznego oraz z obciążeniem rzędu 100 W i 150 W. Dodatkowo autorka zamierza znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zmiennością rytmu skurczów mięśniowych w pracy na cykloergometrze a zmiennością reakcji krążeniowo-oddechowych oraz metabolizmem wysiłkowym.

122.jpg

Ryszard Panfil, Usługi rekreacyjne. Kreowanie i udostępnianie (2015)

Książka jest skierowana do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności usługowej, badaczy rekreacji preferujących marketingowe podejście do usług oraz studentów kierunków związanych z rekreacją. Może być także wykorzystywana w kształceniu i dokształcaniu kadr zarządzających usługami rekreacyjnymi w zakresie marketingowego identyfikowania, kreowania i udostępniania tych usług.

uslugi_rekreacyjne.jpg

Ziemowit Bańkosz, Tenis stołowy. Trening z wykorzystaniem dużej liczby piłek. Zbiór ćwiczeń (2015)

Książka zawiera opis podstawowych zagadnień dotyczących przygotowania tenisisty stołowego oraz zbiór ponad 100 ćwiczeń, które dzięki formie „na wiele piłek” można stosować w treningu w czasie szeroko rozumianego przygotowania zawodników tenisa stołowego. Sprawdzone w praktyce i przedstawione w niniejszej pracy zestawy ćwiczeń zostały opracowane niemal w całości na podstawie doświadczeń i przemyśleń autora.

bankosz_tenis.jpg