X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Inne

Wydawnictwo

Wydawnictwo AWF:

Czasopisma:


Nowości wydawnicze

Robert Gajda, Anna Broniecka, Metodologia badań żywieniowych. Przewodnik do ćwiczeń (2018)

Dynamicznie rozwijający się rynek żywności oraz łatwy dostęp do nowych produktów spożywczych utrudniają precyzyjne oszacowanie podaży energii i poszczególnych składników odżywczych. Znajomość sposobów oznaczeń analitycznych, jak również szacowania wielkości spożycia żywności oraz preferencji i nawyków żywieniowych jest niezbędna do określenia adekwatności spożycia oraz ułatwia komponowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych.

W tej perspektywie kształcenie specjalistów w zakresie żywienia i suplementacji w sporcie powinno wiązać się z interdyscyplinarnym podejściem do wiedzy i umiejętności oraz dawać gruntowne podstawy naukowe w zakresie m.in. metodologii badań żywieniowych. Z tą myślą powstał niniejszy skrypt. W opracowanym przewodniku do ćwiczeń uwzględniono 6 obszernych tematycznie zagadnień, dotyczących m.in. metod badania sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka. Zaproponowane ćwiczenia mają charakter obliczeniowy i empiryczny. Niektóre z nich wymagają posiadania podstawowych informacji z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.  Autorzy

Ryszard Jasiński, Znaczenie czynności mięśni w odpływie żylnym z kończyny górnej (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 129, 2018)

Zagadnienia dotyczące zmienności połączeń oraz funkcjonalności żył powierzchownych kończyny górnej w okolicy dołu łokciowego wciąż stanowią otwarty temat badawczy. Badania tej części układu naczyniowego koncentrują się na kwestiach związanych z zakrzepicą żył, obrzękami limfatycznymi lub niedokrwieniem. Poza obszarem zainteresowania pozostaje problematyka funkcjonowania układu żylnego również w aspekcie remodelingu żył powierzchownych oraz sprawności pompy żylnej kończyn górnych.
Autor podjął próbę oceny wpływu ściśle określonych uprawianą dyscypliną sportową czynności mięśni kończyny górnej u młodych mężczyzn na odpływ krwi żylnej. Analiza miała dać odpowiedzi na pytania, czy istnieje związek między odpływem żylnym z kończyny górnej a czynnością jej mięśni, czy zachodzi związek między odpływem żylnym z kończyny górnej a typem połączeń między jej żyłami powierzchownymi, jakie parametry czynności mięśni kończyny górnej wykazują największy związek z odpływem żylnym, a jakie z typem połączeń między jej żyłami powierzchownymi. Badania przeprowadzono m.in. w grupie zawodników dyscyplin sportowych bardzo mocno obciążających kończyny górne: kulturystyka, judo, podnoszenie ciężarów, wspinaczka skałkowa, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka ręczna, sporty walki.

Artur Struzik, Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną
i zadaną wysokość
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 128, 2018)

Pojęciowy i metodologiczny chaos powstały wokół pojęcia sztywności kończyn dolnych zdecydowanie utrudnia usystematyzowanie wiedzy oraz porównanie wyników uzyskiwanych przez różnych autorów. W pracy podjęto próbę ujednolicenia stosowanych pojęć oraz przedstawiono metodologię wyznaczania sztywności kończyn dolnych podczas skoków pionowych CMJ na podstawie nachylenie krzywej F(∆l), która to metoda nie powinna wzbudzać wątpliwości, jeśli chodzi o poprawność stosowania oraz oddawać faktyczny charakter pseudo-sztywności. Badana sztywność kończyn dolnych nie jest bowiem sztywnością rozumianą w ścisłym znaczeniu jej definicji ze względu na dużą rolę innych czynników (tj. bezwładność i tłumienie) mających wpływ na związek F(∆l), zwłaszcza w czasie trwania stanów przejściowych. Dlatego zgodnie z podziałem Latasha i Zatsiorskyego (1993) sztywność powinna być określana w zastosowaniu do organizmów żywych jako pseudo-sztywność. W niniejszej pracy (pseudo) sztywność kończyn dolnych rozumiana jest jako stosunek zmiany wartości siły reakcji podłoża do odpowiadającej jej „zmiany długości sprężyny” reprezentującej kończyny dolne.
Celem pracy jest określenie norm wartości sztywności kończyn dolnych podczas pojedynczych skoków pionowych na maksymalną (hmax) oraz zadaną wysokość (25% hmax, 50% hmax i 75% hmax) dla młodych, zdrowych i nietrenujących sportu osób. Szczególną uwagę zwrócono na fazy zamachu i odbicia, które są w głównej mierze odpowiedzialne za wysokość skoku.

Sławomir Winiarski, Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 127, 2018)

Z wykorzystaniem analizy składowych głównych oraz autorskiej aplikacji komputerowej wyliczono wskaźnik jakości ruchu (WJR) dla osób o różnym poziomie sprawności ruchowej – zdrowych oraz po alloplastyce stawu biodrowego – w sześciu okresach badawczych w obserwacji rocznej. WJR ma moc dyskryminacyjną i klasyfikacyjną – istotnie statystycznie różnicuje chód osób o różnym poziomie sprawności ruchowej oraz zmiany w ogólnej jakości ruchu. Przeprowadzone testy weryfikacyjne WJR obliczonego dla chodu grupy kobiet i mężczyzn uczestniczących w programie rehabilitacji wykazały, że jest on rzetelny i powtarzalny.
Niniejsza praca wpisuje się w nowy wątek badań nad stworzeniem obiektywnych metod oceny jakości ruchu. Komponenty WJR mogą być wyselekcjonowane spośród zbioru dowolnych zmiennych, przy zachowaniu odpowiednich założeń i warunków. Dlatego WJR wraz z wyselekcjonowanymi zmiennymi może stać się miarą postępu w rehabilitacji pacjenta lub miarą doskonalenia techniki sportowej zawodnika. WJR wraz z wyodrębnionymi budującymi go zmiennymi może się okazać przydatnym narzędziem oceny postępów rehabilitacji dla wszystkich klinicystów zajmujących się usprawnianiem chodu oraz monitoringiem procesu rehabilitacji.

Anna Romanowska-Tołłoczko, Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 126, 2018)

 

Celem poznawczym pracy jest diagnoza kompetencji psychospołecznych kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego oraz określenie związków między elementami składowymi tych kompetencji. Cel praktyczny to wykorzystanie uzyskanych wyników do wskazania możliwości systemowego rozwijania osobistych oraz interpersonalnych umiejętności studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej.

W książce wiele uwagi poświęcono m.in. omówieniu kompetencji, wymagań i trudności związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Skupiono się też na psychospołecznych determinantach efektywności zawodowej nauczyciela, przedstawiono strukturę przyjętego modelu kompetencji psychospołecznych oraz dokonano obszernej charakterystyki komponentów wchodzących w skład tychże kompetencji.

Krzysztof Kałużny, Unihokej. Edukacja sportowa gracza (2018)

Unihokej to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się, a zarazem najmłodszych zespołowych gier sportowych. Niniejsza publikacja ma być vademecum nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów, którzy pragną nauczać dzieci i młodzież gry w unihokeja, oraz podręcznikiem dla studentów realizujących kurs podstawowy, jak również program w ramach specjalizacji instruktorskiej z unihokeja. Celem pracy było uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy z zakresu nauczania gry w unihokeja, w tym: dostarczenie podstawowych informacji na temat zespołowych gier sportowych; opisanie struktury czynności ruchowej zawodników; podział i charakterystyka działań indywidualnych, grupowych i zespołowych w ataku i obronie; przedstawienie przykładowych ćwiczeń.

Jolanta Barbara Jabłonkowska, Backpackerzy polscy a zagraniczni Wieloaspektowe studium porównawcze
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 125, 2017)

Celem całego przedsięwzięcia badawczego było sportretowanie współczesnego backpackera polskiego i zagranicznego przez scharakteryzowanie jego wielowymiarowej podmiotowości oraz opisanie stosowanych przez niego praktyk podróżniczych. Opis wybranego środowiska ludzi skupionych wokół backpackingu ujęto zatem w trzech zasadniczych aspektach. Po pierwsze – w zakresie socjodemograficznym, po drugie – w zakresie świadomościowym (kluczowym wątkiem badawczym uczyniono refleksję nad aksjonormatywnymi elementami, które zawierają się w tożsamościowych narracjach backpackerów) i po trzecie – w aspekcie praktyk podróżniczych skoncentrowano się na scharakteryzowaniu sposobów i form organizacji podróży przez backpackerów jako specyficznej kategorii ruchu turystycznego.

Agnieszka Chwałczyńska, Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku  jako nowe narzędzie oceny masy ciała
(Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 124, 2017)

Jednym z najpoważniejszych problemów XXI wieku jest nieprawidłowa masa ciała człowieka. Według niektórych autorów problem ten może dotyczyć nawet 90% ludności. Dotychczas stosowane metody oceny masy ciała są niesatysfakcjonujące, gdyż opierają się przede wszystkim na wartościach wysokości i masy ciała. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie wskaźnika pozwalającego na ocenę masy ciała kobiet w zależności od wieku badanej, występowania nieprawidłowości masy ciała  i możliwości określenia skuteczności zajęć z zakresu aktywności fizycznej w procesie terapeutycznym lub profilaktycznym zmierzającym do poprawy komponent składu ciała. Do opracowania wskaźnika uwzględniającego zawartość masy tkanki tłuszczowej i masy tkanki beztłuszczowej niezbędna była ocena segmentowego składu ciała kobiet w zależności od wieku oraz wskaźnika BMI.

Bartosz Bolach, Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 123, 2017).

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest bardzo szerokie, ponieważ nie jest to choroba, tylko stan, który trwa przez całe życie. Niepełnosprawność intelektualna, oprócz sfery umysłowej, obejmuje również sfery rozwoju emocji, uspołecznienia i sprawności fizycznej. Jest to stan, który dzięki różnym zabiegom można poprawiać, ale którego nie da się wyeliminować. Jego poprawę można uzyskać przez stosowanie różnych bodźców. Jednym z nich jest systematyczna aktywność ruchowa, która pozwala podnieść poziom sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz skorygować postawę ciała. Przekłada się to na funkcjonowanie społeczne i wpływa korzystnie na adaptację w środowisku.
Celem podjętych badań było, po pierwsze, określenie poziomu sprawności fizycznej oraz rodzaju postawy ciała dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (9–15 lat), po drugie, ocena programów wychowania fizycznego w wybranych szkołach specjalnych dolnośląskich i szkołach specjalnych w kraju południowoczeskim (Jihočeský kraj) z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych uczących się w tych szkołach dzieci.

bartosz_bolach.jpg

Teresa Sławińskia-Ochla, Jarosław Fugiel, Paweł Posłuszny, Kamila Czajka, Motoryczność człowieka (Wydawnictwo MedPharm Polska, 2017)

Praktyczny podręcznik, kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, który przekazuje cenne informacje w sposób przystępny dla odbiorcy. Książka napisana jest przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalistów z zakresu antropomotoryki, anatomii funkcjonalnej, fizjoterapii. Są oni także byłymi sportowcami, a obecnie trenerami i instruktorami z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Treści zamieszczone w podręczniku przydatne będą zarówno amatorom aktywnego stylu życia jak i profesjonalistom. Kierowane są zatem do nauczycieli, trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami motoryczności człowieka w sporcie i rekreacji ruchowej. Doskonale posłuży studentom Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiującym nauki biologiczne i dziedziny wykorzystujące wiadomości z zakresu motoryczności człowieka. Treść wzbogacona o najnowsze wyniki badań obejmuje zagadnienia teorii motoryczności, aktywności i sprawności fizycznej, składu ciała, dietetyki oraz testowania sprawności fizycznej i motorycznej.

motorycznosc_czlowieka.jpg

Lucyna Górska-Kłęk, ABC Zielonej opieki (Biblioteka Nestora, 2016)

Ukazała się nowa ksiązka pt. „ABC ZIELONEJ OPIEKI” z serii „Biblioteka Nestora”  autorstwa dr Lucyna Górskiej – Kłęk  z Zakładu Biologii Człowieka AWF Wrocław. Publikacja stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi korzyści płynących z kontaktu z przyrodą i rozwiązań dostępnych w ramach „zielonej opieki”. Zawarto w niej szereg wskazówek i porad, w jaki sposób planować i wdrażać koncepcje zagospodarowania terenów zielonych (w tym terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu), tak żeby służyły poprawie zdrowia. Omówiono m.in. ogrody o funkcjach terapeutycznych wraz z przykładami, gatunki roślin wykorzystywane w hortiterapii, znaczenie roślin w pomieszczeniach, gospodarstwa „opiekuńcze”.  Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - seniorów i ich rodzin, ale również do kadr służb społecznych m.in. fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy, architektów, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, opiekunów.
Publikacja została sfinansowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w nakładzie 5 tys egzemplarzy.

klek_abc_zielonej_opieki.jpg

Agnieszka Jastrzębska, Zależność reakcji fizjologicznej od rytmu i obciążenia w pracy na cykloergometrze u osób nietrenujących (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 119, 2016)

Celem pracy jest ocena wpływu rytmu pedałowania w pracy na cykloergometrze rowerowym na wielkość reakcji fizjologicznej oraz określenie poziomu  regulacji czynności krążeniowo-oddechowych podczas wysiłków submaksymalnych, lekkich i umiarkowanych, wykonywanych bez obciążenia zewnętrznego oraz z obciążeniem rzędu 100 W i 150 W. Dodatkowo autorka zamierza znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zmiennością rytmu skurczów mięśniowych w pracy na cykloergometrze a zmiennością reakcji krążeniowo-oddechowych oraz metabolizmem wysiłkowym.

122.jpg

Ryszard Panfil, Usługi rekreacyjne. Kreowanie i udostępnianie (2015)

Książka jest skierowana do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności usługowej, badaczy rekreacji preferujących marketingowe podejście do usług oraz studentów kierunków związanych z rekreacją. Może być także wykorzystywana w kształceniu i dokształcaniu kadr zarządzających usługami rekreacyjnymi w zakresie marketingowego identyfikowania, kreowania i udostępniania tych usług.

uslugi_rekreacyjne.jpg

Ziemowit Bańkosz, Tenis stołowy. Trening z wykorzystaniem dużej liczby piłek. Zbiór ćwiczeń (2015)

Książka zawiera opis podstawowych zagadnień dotyczących przygotowania tenisisty stołowego oraz zbiór ponad 100 ćwiczeń, które dzięki formie „na wiele piłek” można stosować w treningu w czasie szeroko rozumianego przygotowania zawodników tenisa stołowego. Sprawdzone w praktyce i przedstawione w niniejszej pracy zestawy ćwiczeń zostały opracowane niemal w całości na podstawie doświadczeń i przemyśleń autora.

bankosz_tenis.jpg