X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Projekty naukowe

Informacje ogólne

ncn.jpg

Numer rachunku bankowego dla projektów badawczych

We wnioskach o finansowanie projektów badawczych należy podawać następujący numer rachunku bankowego Uczelni (rachunek wydzielony dla projektów naukowych):

36 1240 3464 1111 0010 7497 8549 Bank Pekao S.A.O/Wrocław

na który przelewane będą środki w przypadku otrzymania finansowania.


 Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA!

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59. Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


 

Zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM – obowiązujące od konkursu ogłoszonego 15 września 2017 roku.

Od czternastej edycji konkursu OPUS, każdy kierownik projektu będzie mógł wnioskować  o finansowanie pełnego etatu na stanowisku naukowym ze środków NCN, w wysokości 150 tys. zł rocznie.

Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. Jedynie w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

Zmianie uległy wymagania, jakie musi spełniać kierownik projektu, żeby zaplanować z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym.

W konkursie OPUS 14 kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:      

  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

 Ważna zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzeń dodatkowych.

Członek zespołu naukowego (w tym kierownik, o ile nie planuje finansowania swojego zatrudnienia etatowego ze środków NCN) zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM  zostały podwyższone i obecnie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W wyniku tej zmiany w konkursie PRELUDIUM 14 zwiększono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych:

z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.


Wnioskowanie do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektów badawczych


Komunikat NCN

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2017

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie,
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • SONATINA 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I), w tym potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.


Regulamin wewnętrzny występowania o finansowanie projektów naukowych ze źródeł zewnętrznychProcedura składania wniosków do NCN

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN