X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Rekrutacja 2016/17

  x_logo.png

Wydział Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu


Studia Doktoranckie


Warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie
Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2016/2017 załącznik  
korekta 07.Sep.2016,11:18 do publikacji z dnia 20.May.2016,01:05
 
 

 

      Termin składania dokumentów na studia doktoranckie:
od 11 maja do 8 września 2016 r. włącznie.
Uwaga:   obowiązuje data wpływu dokumentacji, a nie nadania przesyłki, 
 dokumenty muszą wpłynąć do sekretariatu do 8 września br.

 

 •                      Zapisy odbywają się w formie Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej na stronie internetowej  www.awf.wroc.pl

      Weryfikacja złożonych przez kandydata dokumentów:

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają komplet dokumentów (w teczce wiązanej, nie opisanej) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich:
 • Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłacone na konto Uczelni - nr konta:
  42 1060 0076 0000 3210 0014 7743, BPH o/Wrocław).
 • Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, z tematem pracy magisterskiej, z informacją o średniej z wyników nauczania na studiach magisterskich drugiego stopnia.
 • Zgoda profesora na objęcie kandydata opieką naukową (druk urzędowy)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich – oryginał (tegoroczni absolwenci mogą złożyć potwierdzenie złożenia egzaminu magisterskiego uzyskane w Dziekanatach wraz z oceną z egzaminu)
 • Zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolitych studiów magisterskich lub
  studiów II stopnia, potwierdzone przez Dziekanat)
 • Kwestionariusz osobowy (druk urzędowy)
 • Zdjęcie kolorowe – 2 sztuki (format dowodowy)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Referat (2 strony) na temat problematyki badawczej interesującej kandydata ( potwierdzony przez )
 • Inne zaświadczenia, potwierdzenia np. z biblioteki ( publikacje, staże naukowe, czynny lub bierny udział w konferencjach, działalność w kołach naukowych, certyfikat z języka itp..)
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 

      Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 12 (pon.) i 19(pon.) września 2016 roku
i obejmować będzie:

 • 12 września - znajomość języka obcego – egzamin ustny rozmowa o zainteresowaniach naukowych kandydata przedstawionych w referacie do wyboru języki: angielski, niemiecki),
 • 19 września od godz. 9:00- rozmowę kwalifikacyjną na temat zainteresowań naukowych kandydata przedstawionych w referacie,
 • ocenę dotychczasowej aktywności naukowej kandydata (punkty za działalność
  w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach naukowych),
 • średnią ze studiów oraz ocenę na dyplomie;
  • ostateczną ocenę Komisja uzgadnia po rozmowie kwalifikacyjnej
   z kandydatem).

 

 

Tryb rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Wychowania Fizycznego
w roku akademickim 2016/17

 

      Egzamin kwalifikacyjny

 • Egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0 ÷ 10 pkt)
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (suma z trzech ocen egzaminatorów
                                                                          ocena 0 ÷ 30 pkt)
 • Średnia ocena z przebiegu studiów drugiego stopnia (w przypadku studiów jednolitych, średnia ocen z przebiegu całości studiów)
 • Ocena pracy magisterskiej
 • W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
  Jest to suma trzech ocen komisji rekrutacyjnej w rozmowie kwalifikacyjnej oraz oceny z egzaminu językowego.
 • W przypadku powtarzającej się liczby punktów w przypadku dwóch lub więcej kandydatów brana jest pod uwagę najpierw średnia z przebiegu studiów drugiego stopnia
  a następnie ocena pracy magisterskiej.
 •  Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dokumentację złożoną przez kandydatów i zapoznaje się z przebiegiem egzaminu z języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostatecznie sporządzana jest lista rankingowa akceptowana przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 


Osoby zainteresowane przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Wrocław (poza studiami doktoranckimi ) mogą składać aplikacje w ciągu całego roku akademickiego w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego.

Telefon kontaktowy: 71-4-3473471.