X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zajęcia w języku angielskim

26.06.2018 r.

R.PDN.0141.1.2018

PROCEDURA realizacji Uchwały nr 15/2018 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
w roku akademickim 2018/2019

  1. Uchwała Senatu przewiduje możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim z jedną wybraną grupą studentów w ramach każdego z realizowanych przedmiotów studiów. Udział studenta w takich zajęciach jest jego indywidualną decyzją, a po jej podjęciu staje się obowiązkowy.
  2. Rozliczenie się studenta z realizacji przedmiotu w języku angielskim dokonuje się na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie studiów. Informacja o realizacji zajęć z danego przedmiotu w języku angielskim wpisana zostaje do suplementu do dyplomu.
  3. Zajęcia w języku angielskim mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji wpisania się na nie pełnej grupy studenckiej o liczebności przewidzianej dla danego przedmiotu Uchwałą Senatu nr 14/2018, z wyłączeniem sytuacji stosowania przeliczników z tytułu niepełnych grup studenckich.
  4. Decyzję o realizacji danego przedmiotu w języku angielskim podejmuje odpowiedni Dziekan Wydziału na wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez kierownika jednostki (Zakładu lub Katedry).
  5. Wnioski o realizację przedmiotu w języku angielskim wraz z anglojęzycznym sylabusem oraz opinią kierownika jednostki powinny być złożone do Dziekana Wydziału w terminie do 31 lipca 2018 roku dla zajęć realizowanych w semestrze zimowym oraz do 31 października 2018 roku dla zajęć realizowanych w semestrze letnim.
  6. Decyzje Dziekana Wydziału o realizacji przedmiotu w języku angielskim powinny być podjęte do 15 sierpnia 2018 roku dla zajęć realizowanych w semestrze zimowym oraz do 15 listopada 2018 roku dla zajęć realizowanych w semestrze letnim i przekazane Prorektorowi ds. Nauczania.
  7. Zapisy studentów na wyżej wymienione zajęcia odbywają się w  dniu poprzedzającym uruchomienie zapisów studentów na wszystkie zajęcia.
  8. W przypadku nie wypełnienia wymogów określonych w pkt 2 niniejszej Procedury dane zajęcia odbywają się w języku polskim.
  9. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w języku angielskim rozliczają je zgodnie z Uchwałą nr 15/2018 Senatu stosując przelicznik 1,5.
  10. Wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji zajęć w języku angielskim rozstrzyga Prorektor ds. Nauczania.

 

PROREKTOR ds. NAUCZANIA
dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. nadzw.