X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Kierunek Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne

Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne (Wydział Wychowania Fizycznego)


Na Wydziale  Wychowania Fizycznego realizowane są  trzy  kierunki studiów:

  1. Wychowanie Fizyczne
  2. Turystyka i Rekreacja
  3. Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne

Na kierunku usługi rekreacyjne i relaksacyjne  kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) na II  stopniu kształcenia .
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  realizuje się:

  • 2-letnie studia II stopnia

Wiedza

Absolwent   pozna wpływ czynników psychomotorycznych i społecznych oraz zmian cywilizacyjnych na aktywność rekreacyjną i relaksacyjną człowieka. Uzyska także wiedzę o zdrowotnym i społecznym znaczeniu aktywnego rekreacyjnie  stylu życia.  Zostanie  wyposażony w wiedzę  o społecznych, ekonomicznych  i marketingowych  uwarunkowaniach  działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługowego rekreacyjne i rekreacyjne  i zasadach  efektywnego zarządzania nim. Pozna także    zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ,  środki promocji zdrowia oraz   instrumenty  reklamowania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Absolwent pozna skutki zachodzące  w   sferze aktywności psychomotorycznej  i społecznej a  wynikające ze zmian  systemów wartości   klienta. Zrozumie  także sens podejmowania aktywnego uczestnictwa  w rekreacji i relaksacji we wszystkich okresach życia klienta. Posiądzie praktyczną wiedzę   dotyczącą projektowania i  prowadzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych.  

Umiejętności

Absolwent będzie potrafił prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze i  społeczne oraz skutecznie wykorzystywać tę wiedzę do organizacji usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie potrafił założyć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i dokonywać analizy ekonomicznej, marketingowej oraz zarządczej. Będzie umiał budować zespół pracowników w firmie świadczącej usługi rekreacyjne i relaksacyjne. Absolwent będzie potrafił  także zdiagnozować potrzeby klientów oraz grup społecznych pod kątem doboru metod relaksacyjnych i rekreacyjnych, sprawnie porozumiewać się z klientami, inspirować i wspierać ich. Będzie umiał zaplanować, przygotować i przeprowadzić projekt usługi rekreacyjnej i relaksacyjnej i posługiwać się sprzętem zwiększającym efektywność różnych form rekreacji i relaksacji. Ponadto w trakcie studiów zdobędzie umiejętności   przygotowania  narzędzia i przeprowadzania  badania marketingowe na potrzeby wykonywanych usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie umiał ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zaspokajania potrzeb klientów oraz efektywnego działania na rynku usług rekreacyjnych i relaksacyjnych

Kompetencje społeczne

W trosce  o bezpieczeństwo firmy i klientów usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Uzyskane  kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi z  szacunkiem podchodzić do  klienta i być  wrażliwym na jego potrzeby psychomotoryczne w zakresie aktywnego stylu życia. Absolwent będzie dostrzegał znaczenie pracy zespołowej w świadczeniu usług, dzieląc się odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Będzie wykazywał kreatywność w wykonywaniu powierzonych mu zadań, a także  aktywność, wytrwałość i samodzielność w realizacji indywidualnych działań w zakresie organizowania i wykonywania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych.

Na I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności w tym :

  • usługi w zakresie fitness i wellness
  • usługi w zakresie rekreacja outdoor
  • usługi w zakresie relaksacji i jogi

Kierunek ten jest wynikiem wzrastającego  zapotrzebowania  na usługi w zakresie rekreacji outdoorowej, fitness i wellness a także relaksacji i jogi i  szybko rozwijającego się rynku pracy  w tych obszarach. Na tym kierunku przygotowujemy do odgrywania świadomej i aktywnej roli w społeczeństwie w obszarze rekreacyjnej i relaksacyjnej. Absolwent dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych, aby umiejętnie zarządzać kompetencjami społecznymi. Posiada umiejętności i wiedzę, jak wpływać na społeczność, tworzyć organizmy instytucjonalne, rozwijać kulturę, przeobrażać warunki życia, współdziałać dla dobra człowieka i grup społecznych, określać zasady wyrównywania szans życiowych, rozumieć złożoność globalnych przemian, zmienność postaw ludzkich i ich zróżnicowanie. Wykorzystując instrument z zakresu ekonomii,  zarządzania i marketingu absolwent umie identyfikować, rozwijać  i dystrybuować prozdrowotne usługi rekreacyjne i relaksacyjne.

Jaki jest idealny kandydat?

Ciekawy Świata. Potrafi pracować z grupą. Ma zdolność swobodnego nawiązywania kontaktów. Potrafi szybko podejmować trudne decyzje. Jest absolwentem studiów licencjackich dowolnego kierunku.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę mógł założyć własną firmę świadczącą usługi rekreacyjne , fitness lub wellness, tworzyć miejsca pracy, zatrudnić się w Ośrodkach Sportu i Rekreacji, instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za  rekreację, klubach fitness, wellness, SPA, firmach usługowych i handlowych w sporcie i fitness.

Czego się nauczę?

Nabędę umiejętności zarządzania prozdrowotnymi usługami rekreacyjnymi i relaksacyjnych i zostanę przygotowany do tworzenia firm,  miejsc pracy dla trenerów i instruktorów rekreacji, fitness i wellness.


Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

  • studia stacjonarne: tel. 071 347 3475, 3473438
  • studia niestacjonarne (zaoczne): tel. 071 347 3438