X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Na Wydziale Wychowania Fizycznego realizowane są dwa kierunki studiów:

 1. Wychowanie Fizyczne
 2. Turystyka i Rekreacja

Na kierunku wychowanie fizyczne kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych).

Na studiach stacjonarnych realizuje się:

 • 3-letnie studia I stopnia

  Wiedza

  Student na kierunku Wychowanie Fizyczne zdobywa uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa) w roli nauczyciela wychowania fizycznego lub w roli instruktora gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, instruktora sportu i instruktora rekreacji w wybranej dyscyplinie sportu (znajdującego zatrudnienie m.in. w UKS, SKS, TKKF, MOSIR itp.), trenera osiedlowego, animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym szczególnie będących w wieku poprodukcyjnym).

  Kompetencje
  Absolwent studiów I stopnia legitymuje się praktycznymi kompetencjami, umożliwiającymi efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych, które mają na celu zaspakajanie ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych, związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

  Umiejętności
  Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i biologiczną, która pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę – popartą doświadczeniem w jej praktycznym zastosowaniu) oraz praktyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi a także seniorami. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej, promowania zdrowia i prawidłowych zachowań wolnoczasowych, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej, służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

 • 2-letnie studia II stopnia

  Kompetencje
  Studenci w trakcie studiów pozyskują kompetencje (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych i społecznych), niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz szkolnictwo wyższe) w roli nauczyciela wychowania fizycznego oraz nabycie kompetencji koniecznych (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych i społecznych) do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

  Wiedza i umiejętności
  Absolwent w trakcie studiów zostaje wyposażony w wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, która pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę – popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu) oraz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej, promowania zdrowia i prawidłowych zachowań wolnoczasowych, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej, służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Ponadto podczas studiowania ma możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych zadań szkoły, umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, umiejętności współpracy i współdziałania ze specjalistami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) realizuje się:

 • 3-letnie studia I stopnia
 • 2-letnie studia II stopnia


Na I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • fitness
 • rekreacja i turystyka szkolna
 • promocja zdrowia
 • menedżer sportu i rekreacji
 • wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • szkolne wychowanie fizyczne
 • edukacja fizyczna w późnej dorosłości

Szczegółowe informacje:
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
studia stacjonarne: tel.  71 3473438, 3473475, 3473462
studia niestacjonarne (zaoczne): tel. 71 347 3462